Scenario 1: Goal Preferences

Type 1.1

Type 1.2

Type 1.3

Type 1.4